05.12.2018

Стартиране изпълнението на ДБФП № BG16RFOP002-3.004-0160-C01

Считано от 03.12.2018 г. „Инстал Инженеринг СВ” ООД стартира изпълнението на договор за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-3.004-0160-C01 по процедура BG16RFOP002-3.004 „Подкрепа за пилотни и демонстрационни инициативи за ефективно използване на ресурсите“ на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020.
25.07.2018

Проведено информационно събитие

На 23.07.2018 г. от 10:30 часа в производствената база на „Инстал Инженеринг СВ” ООД на адрес село Браниполе, ПК 4109 се проведе втори информационен ден във връзка с изпълнението на договор за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-1.001-0405-C01 по проект „Внедряване на иновативен процес в „Инстал Инженеринг СВ” ООД“, по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-1.001 „Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията” по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 (ОПИК).
18.07.2018

Провеждане на информационен ден

На 23.07.2018 г. от 10:30 часа в производствената база на "ИНСТАЛ ИНЖЕНЕРИНГ СВ" ООД на адрес село Браниполе, ПК 4109, ще се проведе информационен ден във връзка с договор за безвъзмездна финансова помощо BG16RGOP002-1.001-0405-C01 по проект "Внедряване на иновативен процес в "ИНСТАЛ ИНЖЕНЕРИНГ СВ" ООД" по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RGOP002-1.001 "Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията" по Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020 (ОПИК).
26.09.2017

Проведено информационно събитие

На 15.09.2017 г. от 10:30 часа в производствената база на "ИНСТАЛ ИНЖЕНЕРИНГ СВ" ООД на адрес село Браниполе, ПК 4109 се проведе информационен ден във връзка с изпълнението на договор за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-1.001-0405-C01
18.09.2017

Провеждане на информационен ден

На 15.09.2017 г. от 10:30 часа в производствената база на "ИНСТАЛ ИНЖЕНЕРИНГ СВ" ООД на адрес село Браниполе, ПК 4109 се проведе информационен ден във връзка с изпълнението на договор за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-1.001-0405-C01
28.07.2017

Информация за сключен договор

На основание ЗУСЕСИФ и ПМС № 160 от 01.07.2016 г., "ИНСТАЛ ИНЖЕНЕРИНГ" ООД със седалище в гр. Пловдив и адрес на управление: район Централен, ул. "Дякон Иларион" № 5, адрес за кореспонденция: България, обл. Пловдив, общ. Родопи, с. Браниполе, производствена база на "ИНСТАЛ ИНЖЕНЕРИНГ СВ" ООД