18.12.2020

Провеждане на видео-пресконференция по проект BG16RFOP002-2.040-1381-C01 „Подобряване на производствения капацитет на „Инстал Инженеринг СВ” ООД“

На 29.12.2020 г. от 10:00 часа „Инстал Инженеринг СВ” ООД ще проведе видео-пресконференция във връзка с изпълнението на договор за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-2.040-1381-C01 по проект „Подобряване на производствения капацитет на „Инстал Инженеринг СВ” ООД“, по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.040 „Подобряване на производствения капацитет в МСП”, финансирана от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 (ОПИК).
21.07.2020

Откриване на процедура

На 21.07.2020 г. е открита процедура за определяне на изпълнител "Избор с публична покана" по реда на ЗУСЕСИФ и ПМС 160/2016 г., с предмет "Доставка на ДМА"
28.05.2020

Проведена видео-пресконференция

На 28.05.2020 г. от 10:00 часа в производствената база на „Инстал Инженеринг СВ” ООД на адрес село Браниполе, ПК 4109 се проведе видео-пресконференция във връзка с изпълнението на договор за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-3.004-0160-C01 по проект „Реализиране на пилотни и демонстрационни инициативи за ефективно използване на ресурсите в „Инстал Инженеринг СВ” ООД“, по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-3.004 „Подкрепа за пилотни и демонстрационни инициативи за ефективно използване на ресурсите”, финансирана от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 (ОПИК).
26.05.2020

Провеждане на видео-пресконференция

На 28.05.2020 г. от 10:00 часа „Инстал Инженеринг СВ” ООД ще проведе видео-пресконференция на тема: „Мултиплициране на резултатите по проект Реализиране на пилотни и демонстрационни инициативи за ефективно използване на ресурсите в „Инстал Инженеринг СВ” ООД”. Събитието се организира във връзка с изпълнението на договор за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-3.004-0160-C01, по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-3.004 „Подкрепа за пилотни и демонстрационни инициативи за ефективно използване на ресурсите”, финансирана от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 (ОПИК).
28.02.2020

Стартиране изпълнението на ДБФП № BG16RFOP002-2.040-1381-C01

Считано от 27.02.2020 г. „Инстал Инженеринг СВ” ООД стартира изпълнението на договор за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-2.040-1381-C01 по процедура BG16RFOP002-2.040 „Подобряване на производствения капацитет на МСП“ на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020.
19.07.2019

Проведена пресконференция

На 18.07.2019 г. от 10:30 часа в производствената база на „Инстал Инженеринг СВ” ООД на адрес село Браниполе, ПК 4109 се проведе пресконференция във връзка с изпълнението на договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-3.004-0160-C01, по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-3.004 „Подкрепа за пилотни и демонстрационни инициативи за ефективно използване на ресурсите”, финансирана от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 (ОПИК).