СТОМАНЕНИ ОГЪНАТИ ИЗДЕЛИЯ


Инстал Инженеринг СВ ООД предлага на своите клиенти и партньори възможността да се възползват от едни от най-съвременните и ефективни технологии в областта на металообработването на тръби и профили. В този смисъл, внедряването на последните достижения на технологиите в сферата на огъването на тръбни елементи и профили е един от основните ни приоритети.

Ние имаме възможност да предложим студеноогънати тръбни елементи с диаметри до ф168 мм, а от ф219 мм до ф610мм - тръбни елементи и профили, огънати по метода на горещото индукционно огъване..

ПРОФИЛИРАНИ В ОГЪВАНЕТО НА ТРЪБИ И ПРОФИЛИ


Увеличеното търсене на нови енергийни източници и залежи на нефт и природен газ в последните десетилетия във все по-отдалечени и труднодостъпни региони доведоха до по-голяма нужда от осгуряването на достъпни и универсални решения за преноса на тези природни ресурси до необходимите дестинации. В същото време се повиши и нуждата от по-голяма дълговеченост и устойчивост на тръбите, които се използват за пренос на тези ресурси във все по-сурови метеорологични и природни условия. Голямата инфраструктурна зависимост и значимост в тези приложения изискват тръбни системи, способни да устоят на деградация и климатичните промени, корозията и др. В този смисъл, ние сме в състояние да предложим най-качествените тръбни системи, осигуряващи висока стабилност и запазване на характеристиките на тръбите през целия им експлоатационен живот при постоянна работа на трасетата под високо налягане.

Горещо огънатите елементи от тези трасета притежават всички необходими предимства за преодоляване на слабите точки при изграждането на такива трасета – повишена якост, издръжливост при ниски температури, лесно съединяване на елементите при изпълнение на трасетата и корозионна устойчивост.

ТЕХНОЛОГИЯ ЗА ПОСТИГАНЕ НА ОПТИМАЛНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Инстал Инженеринг СВ ООД прилага най-съвременните методи за горещо огъване посредством високотехнологични машини и презицен контрол, което осигурява съответствието на готовите изделия с всички международно признати норми и стандарти в тази област.


Методът на индукционно нагряване по своята същност възприема основните похвати, използвани при обработването на стомана чрез нагряване. Въглеродните и нисколегираните стомани се нагряват посредством индукция до точно определена температура и се огъват само в нагрятата област, след което незабавно се охлаждат. Начинът и температурата на охлаждане е не по-малко важна от тази при нагряването и се задава спрямо конкретното изделие и материал, от който е направено.


При огъване с малки радиуси е налице по-висока опасност от изтъняване на стената в зоните на огъване. По тази причина, при процеса на огъване се използва високочестотно индукционно управление на процеса на огъване, което позволява редуцирането в максимална степен на тези рискове и осигурява равномерното запазване дебелината на стената по продължение на целия елемент.

СИСТЕМИ И КОНСТРУКЦИИ С ПО-МАЛКО ЗАВАРКИ


Изпълението на процеса по този начин осигурява:

  • Прилагане на оптимално усилие на огъване чрез гореща обработка в съответствие с характеристиките на материалите;
  • Максимално редуциране на рисковете в критичните зони – запазване на равномерната дебелина на стената и прецизно изчисляване на силите на натиск и огъване
  • Плавен контрол на процеса по време на огъването на всяко едно изделие
  • Управление на всички параметри на огъваните изделия

Използването на огънати изделия вместо заварени такива спестява значителни усилия, разходи и рискове при изграждането на всякакъв тип конструкции и тръбни трасета. По-малкият брой необходими заварки при монтажа притежава редица предимства, спестява време и намалява необходимостта от извършване заваръчен контрол, разходите за изпитвания и намалява себестойността на цялостната конструкция на трасетата и обектите. В повечето случай, най-рисковите точки и дефекти в тези случаи са именно там, където са извършвани заварки, като намаляването на техния брой повишава съвкупно качеството на конструкциите. Тези предимства оказват значително влияние и са предпочитан вариант за намаляване на разходите и повишаване на издръжливостта при изграждането на такива обекти.

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПРЕДИМСТВА НА ГОРЕЩОТО ИНДУКЦИОННО ОГЪВАНЕ


Горещото индукционно огъване позволява презицни операции и контрол във всеки един етап по време на огъването на който и да елемент. Точният контрол по време на изпъление на процеса осигурява перфектното управление на процеса, осигурявайки изделия с високо качество при упражняване на постоянен контрол. Вследствие на тези възможности, горещото индукционно огъване притежава редица предимства пред метода на студеното огъване:


1) Свободен избор и гъвкавост на процеса


Поради спецификите на процеса по горещо индукционно огъване, при него не се използва вътрешен дорник за контролиране ъгъла на огъване. Това позволява да се формират много по-сложни огънати елементи, като е възможно комбинирането на няколко ъгъла с различни радиуси на едно и също изделие.


2) Висока прецизност на огъване


Горещото индукционно огъване елиминира някои от негативните ефекти на студеното огъване, като например свойството на огъвания елемент да оказва съпротивление при огъване и противодействие в посока обратна на ъгъла на огъване. При горещото огъване този негативен ефект е сведен до минимум или напълно отстъства, което осигурява точност и стабилност на желаните параметри на крайното изделие


3) Възможност за огъване на ъгли с малки радиуси


Независимо от характеристиките на изделието, което трябва да се огъване (по-дебела стена, по-високоякостна стомана и др.), при горещото огъване можем да контролираме много повече параметри като температура на нагряване, скорост на охлаждане и др., което допълнително разширява възможностите за огъване на много различни елементи.


4) Запазване на физическите и механични свойства на изделията


Прецизният контрол по време на огъване позволява създаването на изделия, които запазват напълно своите качества след обработка – якост, плътност, твърдост, дебелина на стената и др.