Заключителна видео-пресконференция по проект BG16RFOP002-2.040-1381-C01 „Подобряване на производствения капацитет на „Инстал Инженеринг СВ” ООД“
16.02.2021
Стартиране изпълнението на ДБФП № BG16RFOP002-6.002-0158-C01
23.09.2022Проведена заключителна видео-пресконференция в "ИНСТАЛ ИНЖЕНЕРИНГ СВ" ООД по проект BG16RFOP002-2.040-1381-C01 "Подобряване на производствения капацитет на „Инстал Инженеринг СВ” ООД"


На 19.02.2021 г. от 10:00 часа "ИНСТАЛ ИНЖЕНЕРИНГ СВ" ООД проведе втора видео-пресконференция на във връзка с изпълнението на договор за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-2.040-1381-C01 по проект „Подобряване на производствения капацитет на „Инстал Инженеринг СВ” ООД“, по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.040 „Подобряване на производствения капацитет в МСП”, финансирана от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 (ОПИК).

В рамките на събитието, представител на „Инстал Инженеринг СВ” ООД презентира пред заинтересованите страни страни основните цели на проекта, както и даде сведения относно напредъка по изпълнението на заложените цели и дейности.

Към настоящия момент в производствената база на бенефициента са доставени всички машини, предвидени за придобиване по проекта, като текат финални дейности по инсталиране, изпитване и въвеждане в експлоатация на оборудването, свързано с разширяване на капацитета на съществуващия стопански обект на предприятието в с. Браниполе. Чрез придобиването на новото оборудване ще се реализират целите на проекта, както и ще се постигнат следните резултати:

• Подобрена конкурентоспособност и пазарно присъствие на кандидата;

• Подобрени производствени процеси за производство на продукт 1- Полиетиленови изолирани тръби; Продукт 2- Полипропиленови тръби; Продукт 3- Съединителни части от полиетилен;

• Намалени производствени разходи с мин 4%;

• Подобрено качество на предлаганите продукти;

• Разширен капацитет на съществуващия стопански обект на „Инстал Инженеринг СВ” ООД в с. Браниполе по отношение на основните продукти с 70%;

• Постигнато качество на вид продукти за устойчиво използване на минерални води, речни води, агресивни флуиди, като морски води и такива с висок температурен потенциал и средство за прилагане на „сини“ технологии, и други специфични резултати.

Проектът „Подобряване на производствения капацитет на „Инстал Инженеринг СВ” ООД” е със срок за изпълнение от 12 месеца. Одобреният бюджет на проекта възлиза на 1 678 330 лева, като размерът на безвъзмездната финансова помощ е 59,50%. Съответно, размерът на европейското съфинансиране на проекта възлиза на 848 815,40 лeвa (85%), а на националното съфинансиране – 149 790,95 лeвa.

Съобщение за проведена видео-пресконференция