Стартиране изпълнението на ДБФП № BG16RFOP002-6.002-0158-C01
23.09.2022

Изпълнение на ДБФП BG-RRP-3.006-0460-C01


Считано от 10.11.2023 г. „Инстал Инженеринг СВ” ООД стартира изпълнението на договор за безвъзмездна финансова помощ BG-RRP-3.006-0460-C01 по процедура BG-RRP-3.006 - Изграждане на нови ВЕИ за собствено потребление в комбинация с локални съоръжения за съхранение на енергия в предприятията на Национален план за възстановяване и устойчивост.

Наименование на проекта: „Изграждане на нови фотоволтаични системи за собствено потребление в комбинация с батерии“

Срок за изпълнение: 18 месеца

Проектът „Изграждане на нови фотоволтаични системи за собствено потребление в комбинация с батерии” е със срок на изпълнение 18 месеца. Одобреният бюджет на проекта възлиза на 1 707 762.00 лева, като размерът на безвъзмездната финансова помощ е 50 %. Съответно, размерът на европейското съфинансиране на проекта възлиза на 853 881.00 лeвa.

Проектът на „Инстал Инженеринг СВ” ООД е насочен към постигане на следните основни цели: да се повиши енергийната ефективност на производствените процеси в "Инстал Инженеринг СВ" ООД; подобряване на устойчивостта и предвидимостта на енергийния компонент посредством придобиването и въвеждането в експлоатация на алтернативен източник на електрическа енергия; намаляване на разходите за производство.

За реализиране на проекта и основните цели са предвидени инвестиции в ДМА - доставка, монтаж, инсталиране, изпитване и въвеждане в експлоатация на съоръжения за производство на възобновяема енергия (ВЕ) за собствено потребление от слънцето под формата на система от фотоволтаични панели, свързани с инвертори в комбинация с локални съоръжения за съхранение на електрическа енергия Резултати от изпълнението на проекта ще бъдат:

• Подпомагане прехода към използването на зелена енергия;

• Ускоряване на прехода към климатична неутралност чрез подобряване на енергийната ефективност и независимост;

• Допринасяне за екологичния преход в дейността на предприятието;

• Повишена енергийна независимост;

• Осигуряване на достъп до сигурни алтернативни енергийни източници;

Начало на проекта (дата на стартиране): 10.11.2023 г.

Край на проекта (дата на приключване): 10.05.2025 г.