Install Pipe Български  |  English Install Pipe
Search
Install Pipe
Install Pipe Home About usProductsGalleryStandardsNewsPartnersDesignReference list Contacts Install Pipe
Install Pipe
Install Pipe
Install Pipe

Products

Install Pipe
Install Pipe
Install Pipe
Install Pipe
Install Pipe
TUV Сертификат

News

read more

Contacts

Telephone:  +359 32 519 266
Fax:   +359 32 518 274
e-mail:   office@installpipe.com
S & K Trading ltd
 

Обява за провеждане на процедура за избор на изпълнител

Print E-mail

http://installpipe.com/img/myHEADER.jpg

 

ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ

На основание чл. 11, ал. 2 от Постановление № 69 на Министерския съвет от 11.03.2013 г. и в изпълнение на Договор за безвъзмездна финансова помощ BG161PO003-1.1.07-0432-C0001, който се осъществява с финансовата подкрепа на ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013, „Инстал Инженеринг СВ” ООД, обявява:

ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ДОСТАВКИ ПРИ СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ:

1. Предмет на процедурата: “Доставка и въвеждане в експлоатация на ДМА по следните обособени позиции:

Обособена позиция 1:

<!--[if !supportLists]-->-          <!--[endif]-->Система за гравиметричен контрол - 1 брой;

<!--[if !supportLists]-->-          <!--[endif]-->Ултразвукова система за контрол на дебелината на тръби - 1 брой;

<!--[if !supportLists]-->-          <!--[endif]-->Система за охлаждане на технологична вода - 1 брой;

<!--[if !supportLists]-->-          <!--[endif]-->Екструдерна линия за полиетиленови (PE) тръби с диаметър до 63 мм - 1 брой;

<!--[if !supportLists]-->-          <!--[endif]-->Линия за рециклиране на полимерни материали  - 1 брой;

<!--[if !supportLists]-->-          <!--[endif]-->Шприц машина за производство на центратори - 1 брой;
<!--[if !supportLineBreakNewLine]-->
<!--[endif]-->

Обособена позиция 2:

<!--[if !supportLists]-->-          <!--[endif]-->Маркиращо устройство/мастилено-струен принтер/ - 1 брой;

<!--[if !supportLists]-->-          <!--[endif]-->Система за сгъстен въздух - 1 брой;

<!--[if !supportLists]-->-          <!--[endif]-->Линия за изолиране на тръбопроводи - 1 брой;

<!--[if !supportLists]-->-          <!--[endif]-->Телескопичен товарач  - 1 брой;

<!--[if !supportLists]-->-          <!--[endif]-->Машина за изолиране с полиуретан с високо налягане - 1 брой.”

 

2. Вид на процедурата: Избор с публична покана по реда на чл.7, т.1 от ПМС № 69/11.03.2013 г.

Публичната покана и документацията  за провежданата процедура могат да се получат на адрес: област Пловдив, община Родопи, село Брани поле, производствена база на „Инстал Инженеринг СВ“ ООД всеки работен ден от 9 ч. до 16.30 ч.

Публичната покана е публикувана и на следните интернет адреси:
1. http://opcompetitiveness.bg - интернет адреса на УО/ДО (чл.14 ал.2)
2. http://www.eufunds.bg  -  интернет адреса на Единния информационен портал за обща информация за управлението на Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз на Република България  (§  4Г от Заключителните разпоредби)
3. www.installpipe.com - (интернет адреса на възложителя в случай, че има такъв)

Оферти  се подават на  адрес: област Пловдив, община Родопи, село Брани поле, производствена база на „Инстал Инженеринг СВ“ ООД до 17.00 ч. на 24.04.2014 г.

Тръжна документация

 

 

Back
Install Pipe
Install Pipe
Install Pipe Copyright Install Engineering. All right reserved. Sitemap   |   XML   |   WebDesignBG Install Pipe