Install Pipe Български  |  English Install Pipe
Търси
Install Pipe
Install Pipe Начало За насПродуктиГалерияСтандартиНовиниПартньориПроектиранеРеференции Контакти Install Pipe
Install Pipe
Install Pipe
Install Pipe

Продукти

Install Pipe
Install Pipe
Install Pipe
Install Pipe
Install Pipe
TUV Сертификат

Новини

Проведено информационно събитие в "Инстал Инженеринг СВ" ООД
Изпълнение на проект BG16RFOP002-1.001-0405-C01
прочети повече

Контакти

Телефон:  032 / 51 92 66
Факс:   032 / 51 82 74
e-mail:   office@installpipe.com
С и К трейдинг ООД
 

Енергийна политика, или нагоре по стълбата, която...

Print E-mail

 

инж. Сергей СТОЯНОВ, председател на КИБ

 

                                                                           

                                                                                                                

      През 2007 година Европейският съюз одобри програма 20-20-20 за промяна в енергийната политика с цел Европа да се превърне в икономика, която е енергийно високоефективна. Пътищата за постигане са:

-         намаляване на емисиите на парникови газове с 20%

-         20% от консумацията на енергия да е от ВЕИ

-         20% намаление консумацията на енергия в сравнение с нивата от 1990 г. чрез подобряване на енергийната ефективност.

 

Целите на програмата са общи за всички държави, членки на ЕС, но пътищата за постигането им са различни, както и позициите, от които те стартират.

 

Как ние трябва да решаваме тези задачи и къде се намираме в този процес.

 

Вземането на такива решения се обуславя от минали събития и предстоящи такива. Ретроспекция на развитие на икономиката и енергийната й обвързаност с енергоносителите, както и развитие на нормативната уредба у нас е показана в таблица 1.

 

В таблицата е показано развитието на средномесечната заплата в рамките на 50 г. – колона 3.

В същата таблица – колона 4 показва движението на цената на суровия петрол.

Колона 5 показва референтните стойности на коефициента на топлопреминаване през ограждащите повърхнини /стени/ на сградите в България, нормативно отразени за съответни периоди.

Най-интересната колона 6 отразява развитието на покупателната способност на населението у нас, съотнесено към цената на петрола.

 

Всички данни, отразени в таблицата, са взети от официални източници и от тях могат да се направят следните изводи:

В рамките на отразените 50 години в абсолютна стойност цената на основния източник на енергия се е повишила повече от 38 пъти, или с 3800%. Цените се движат в зависимост от икономически и политически фактори, които трябва да отчитаме и с които да се съобразяваме. В климатичния пояс, в който е разположена България, разходите за отопление през зимния период са между 50-70% от общите годишни топлинни загуби в едно домакинство. Ако към тях прибавим и разходите за гореща вода, виждаме какъв съществен дял са разходите за топлоенергия за бита – около 40% от общата топлоенергия в страната.

 

Покупателната способност /конкурентоспособността ни/ отразена чрез средната работна заплата никога не е била толкова ниска, както в последните 10 години.

 

Разглеждайки разхода на енергия за отопление/охлаждане на една сграда по отношение на топлофизичните и характеристики, за да постигнем нивото на енергиен комфорт от преди 40 години, трябва да постигнем изолация на ограждащите повърхнини с изискванията за пасивни къщи.

 

Каква е обаче фактическата обстановка в България към днешна дата ?

Като практика е възприето поставяне на топлинна изолация от експандиран пенополистирол (EPS) или екструдиран пенополистрен (XPS). Дебелината на изолацията е около 50 мм и този вид изолации се използват преобладаващо в строителството. Основна причина за този т.нар. „български” модел за топлоизолиране е ниската цена. В най-общия случай цената на материалите за топлоизолации е съизмерима с цената на монтажа. За всички видове изолации трябва да се изгради скеле с последващ монтаж. В случая с използване на изолация стиропор цената на топлинната изолация е по-ниска от цената на монтажа. При положение, че вместо 50 мм, поставим 100 мм изолация, цената за топлоизолиране ще се увеличи само с около 20%, тъй като изграждането на скеле и трудът остават постоянни, а топлинните загуби ще се намалят двойно, т.е. при увеличаване на инвестицията намаляваме срока на откупуване.

 

Въпросът, който стои открит, е дълговечността на топлоизолацията и съизмеримостта ѝ с живота на сградата. Цитираните материали не са най-подходящият пример за качествена изолация както като дълготрайност, така също като пожаробезопасност. Къде е проблемът и как той може да бъде решен:

-       първият проблем е че строителят /предприемачът/ и собственикът /ползвателят/ на сградата са обикновено два различнио субекта с различни интереси – строителят /предприемачът/ търси минимална стойност на строежа, а собственикът /ползвателят/ - минимални експлоатационни разходи. В преобладаващите случаи купувачът е изправен пред свършен факт;

-       вторият проблем е плуване по течението – изискванията към сградното строителство към настоящия етап биха били подходящи за периода преди първата война в Залива. При средногодишно увеличение на цената на горивата за 25 години с около 25% годишно и при очаквано поскъпване със същите темпове до края на програма 20-20-20 ние отново се оказваме неподготвени за предизвикателствата на днешния и утрешен ден.

 

Отчитайки тези проблеми, свързани с непрекъснатото нарастване на цените на енергоносителите и спазване на изискванията за намаляване на вредните емисии, консумация на енергия и използване на възобновяеми енергийни източници, ЕС изисква въвеждане на минимални критерии при строителството на сгради от държавите-членки на съюза. Тези изисквания са отразени в Директива 2010/31 от 19.05.2010 на ЕС за енергийно изпълнение на сгради /Directive 2010/31/EU of the European parliament and the Council of 19 May 2010 on the energy performance of buildings/.

 

Съобразявайки се с предишни и тази директива, повечето държави въведоха критерии за топлинни изолации, използване на възобновяеми източници на енергия като слънчеви колектори, термопомпи за захранване на отоплителни и климатични инсталации, вятърни генератори и други устройства за интегриране в сградните инсталации.

 

Къде сме ние в този процес ?

 

1.           Основните усилия бяха насочени към изграждане на фотоволтаични паркове, чиято експлоатация води до висока принадена стойност. Енергията, изразходвана за производството на тези паркове, многократно надвишава енергията, която ще се получи от тях през целия им цикъл на експлоатация. От това следва, че този вид ВЕИ не намалява, а увеличава разхода на всички компоненти, предвидени за редуциране в директива 20-20-20.

2.           Новите изисквания отправят нови предизвикателства към участниците в процеса – от проектанта до изпълнителя.

 

За съжаление, динамичните промени в глобалния климат изискват нови качества и умения към участниците в него за реализиране на енергийната политика на България. Необходим е нов подход в обучителния процес, за да спре производството на безработни от средните и висшите училища. Към днешна дата завършилите образование и успели да си намерят работа в частните фирми млади специалисти започват нов обучителен процес. Това обучение, естествено, се заплаща от работодателя и това е една от причините за застаряване на техническия персонал във фирмите. Липсата на съвременна база в учебните заведения обуславя невъзможността от практическо обучение, съгласно европейските стандарти, и кръгът отново се затваря – търсят се квалифицирани специалисти, които няма откъде да се появят.

 

Не по-различен е проблемът и с преподавателския състав – най-добрите търсят реализация в престижни фирми срещу престижно заплащане и отново страда образованието.

 

Тъй като образованието е държавна политика, редно би било да се направят проучвания и да се съставят нови обучителни програми. Частният бизнес е напълно наясно с перспективите за развитие пред него и от какви кадри се нуждае за реализация на енергийните политики.

 

Година

Минимална заплата

Средно-месечна

Цена на петрол $/барел

Коефициент на топлопреминаване U-W/m2

Брой барели за ФРЗ за 1 месец

1

2

3

4

5

6

1962

 

85,00

3,00

 

28

1963

 

87,58

3,00

 

29

1964

 

89,67

3,00

1,61

30

1965

 

92,42

3,00

1,61

31

1966

55

96,42

3,00

1,61

32

1967

 

107,00

3,00

1,61

36

1968

60

113,83

3,00

1,61

38

1969

 

117,17

3,00

1,61

39

1970

65

123,83

3,00

1,61

41

1971

 

126,50

3,00

1,61

42

1972

 

130,92

12,0

1,61

 

1973

80

139,17

 

1,61

 

1974

 

142,00

 

1,61

 

1975

 

146,42

 

1,61

 

1976

 

148,08

 

1,61

 

1977

 

151,42

 

1,61

 

1978

 

157,25

 

1,61

 

1979

100

164,92

35,0

1,61

5

1980

 

182,50

32,0

1,25

6

1981

 

191,58

29,0

1,25

7

1982

 

196,92

26,0

1,25

8

1983

 

199,42

23,0

1,25

9

1984

110

207,33

20,0

1,25

10

1985

120

213,67

18,0

1,25

12

1986

 

224,75

18,0

1,25

12

1987

 

234,33

 

1,02

 

1988

 

252,08

 

1,02

 

1989

140

274,33

 

1,02

 

1990

191

377,75

 

1,02

 

1991

620

1011,75

 

1,02

 

1992

850

2047,33

 

1,02

 

1993

1200

3231,33

 

 

 

1994

1800

4960,42

 

 

 

1995

2555

7597,00

 

 

 

1996

4000

13269,00

 

 

 

1997

45500

113557,00

 

 

 

1998

53500

164980,00

 

 

 

1999

67

180,05

 

 

 

2000

79

217,11

 

 

 

2001

100

242,96

 

 

 

2002

 

259,75

 

 

 

2003

110

280,76

 

 

 

2004

120

308,80

 

 

 

2005

150

331,62

60,0

 

4

2006

160

354,50

 

 

 

2007

180

398,17

90,0

 

3

2008

220

500,56

 

 

 

2009

240

554,78

 

0,35

 

2010

240

570,73

 

0,35

 

2011

 

594,11

100,0

0,35

4

2012

 

600,00

116,0

0,35

4

 

 

Браншовата камара на инсталаторите в България /КИБ/ е инициатор на редица прояви, свързани с проблемите на енергийната ефективност. Тесните контакти с техническите университети водят до изясняване на причините за проблемите и пътища за тяхното решаване. Професионалният учебен център към камарата подготвя работници и специалисти от фирмите-членове за новите изисквания, свързани с енергийната ефективност. Камарата е пълноправен член на най-големия съюз на най-големия съюз на инсталаторските фирми в Европа GSI-UICP, в който членуват повече от 200 000 фирми, и като такива получаваме техническа и технологична помощ за решаване проблемите на бранша у нас.

 

Камарата на инсталаторите със своите членове участва активно в редица обучителни програми, свързани с енергийната ефективност, с пряко финансиране от ЕС, тъй като тя е припозната като представител на бранша в България.

 

В заключение – една стълба има две посоки и изборът... е наш.

 

                                                   

Статията е публикувана в официалното месечено издание на Камарата на Инсталаторите в България - сп. "Инсталации", година IX, брой 2, 2012 г.

 

Камара на Инсталаторите в България

Назад
Install Pipe
Install Pipe
Install Pipe Copyright Инстал Инженеринг. Всички права запазени. Карта на сайта   |   XML   |   WebDesignBG Install Pipe