Стартиране изпълнението на ДБФП № BG16RFOP002-3.004-0160-C01
05.12.2018
Проведена пресконференция
19.07.2019Провеждане на пресконференция в "ИНСТАЛ ИНЖЕНЕРИНГ СВ" ООД


На 18.07.2019 г. от 10:30 часа в производствената база на "ИНСТАЛ ИНЖЕНЕРИНГ СВ" ООД на адрес село Браниполе, ПК 4109, ще се проведе пресконференция ще се проведе пресконференция на тема: „Мултиплициране на резултатите по проект Реализиране на пилотни и демонстрационни инициативи за ефективно използване на ресурсите в „Инстал Инженеринг СВ” ООД”. Събитието се организира във връзка с изпълнението на договор за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-3.004-0160-C01, по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-3.004 „Подкрепа за пилотни и демонстрационни инициативи за ефективно използване на ресурсите”, финансирана от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 (ОПИК).

В рамките на събитието, представители на „Инстал Инженеринг СВ” ООД ще представят пред заинтересованите страни две нови, пилотни за България технологични решения и методи, свързани с подобряване на ресурсната ефективност, и представляващи производствена (процесна) иновация.

"ИНСТАЛ ИНЖЕНЕРИНГ СВ" ООД стартира изпълнението на своя договор за безвъзмездна финансова помощ на 03.12.2018. Проектът "Реализиране на пилотни и демонстрационни инициативи за ефективно използване на ресурсите в "ИНСТАЛ ИНЖЕНЕРИНГ СВ" ООД се финансира по Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020 (ОПИК) и срокът за неговото изпълнение е 18 месеца. Одобреният бюджет на проекта възлиза на 2 104 730 лева, от които 1 074 834,35 лева са европейско и 189 676,65 лева - национално съфинансиране.

Съобщение за пресконференция

Очакваме Ви на 18.07.2019 г. от 10:30 часа на организираното от нас събитие, в рамките на което ще представим пред посетителите подробно информация за изпълнявания от нас проект.