Стартиране изпълнението на ДБФП BG16RFOP002-1.001-0405-C01
27.01.2017
Проведено информационно събитие
26.09.2017Провеждане на информационен ден в "ИНСТАЛ ИНЖЕНЕРИНГ СВ" ООД


На 15.09.2017 г. от 10:30 часа в производствената база на "ИНСТАЛ ИНЖЕНЕРИНГ СВ" ООД на адрес село Браниполе, ПК 4109, ще се проведе информационен ден във връзка с договор за безвъзмездна финансова помощо BG16RGOP002-1.001-0405-C01 по проект "Внедряване на иновативен процес в "ИНСТАЛ ИНЖЕНЕРИНГ СВ" ООД" по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RGOP002-1.001 "Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията" по Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020 (ОПИК).

В рамките на събитието представители на "ИНСТАЛ ИНЖЕНЕРИНГ СВ" ООД ще представят пред заинтересованите страни основните цели на проекта, както и сведения относно напредъка по изпълнението на заложените дейности.

"ИНСТАЛ ИНЖЕНЕРИНГ СВ" ООД стартира изпълнението на своя договор за безвъзмездна финансова помощ на 23.01.2017. Проектът "Внедряване на иновативен процес в "ИНСТАЛ ИНЖЕНЕРИНГ СВ" ООД се финансира по Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020 (ОПИК) и срокът за неговото изпълнение е 18 месеца. Одобреният бюджет на проекта възлиза на 1 819 460 лв., като размерът на безвъзмездната финансова помощ е 54,96% или 999 975,22 лв. Съответно, размерът на европейското съфинансиране на проекта възлиза на 849 978,94 лв., а на националното съфинансиране - 14 996,28 лв.

Към настоящия момент, предприятието е провело един брой процедура за определяне на изпълнител "Избор с публична покана" по реда на Закова за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЗУСЕСИФ) и ПМС № от 01.07.2016 с предмет: Доставка и въвеждане в експлоатация на следното оборудване: Абсорбционна хладилна машина - 1 брой, Соларна колекторна инсталация - 1 брой, Топлинен акумулатор - 1 брой, Топлообменник - 1 брой, Фотоволтаична система за покривен монтаж - 1 брой и Технологична линия за производство на еднослойни и многослойни тръбопроводи - 1 брой. Впоследствие, бенефициентът е сключил договор за доставка BG16RGOP002-1.001-0405-C01/Su-01 с класирания на първо място изпълнител "АМЗ" ООД.

Очакваме Ви на 15.09.2017 г. от 10:30 часа на организираното от нас събитие, в рамките на което ще представим пред посетителите подробно информация за изпълнявания от нас проект.