Стартиране изпълнението на ДБФП № BG16RFOP002-2.077-0821-C01
03.02.2021
Проведена заключителна видео-пресконференция по проект BG16RFOP002-2.040-1381-C01 „Подобряване на производствения капацитет на „Инстал Инженеринг СВ” ООД“
19.02.2021Заключителна видео-пресконференция в "ИНСТАЛ ИНЖЕНЕРИНГ СВ" ООД по проект BG16RFOP002-2.040-1381-C01 "Подобряване на производствения капацитет на „Инстал Инженеринг СВ” ООД"


На 19.02.2021 г. от 10:00 часа "ИНСТАЛ ИНЖЕНЕРИНГ СВ" ООД ще проведе втора видео-пресконференция на във връзка с изпълнението на договор за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-2.040-1381-C01 по проект „Подобряване на производствения капацитет на „Инстал Инженеринг СВ” ООД“, по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.040 „Подобряване на производствения капацитет в МСП”, финансирана от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 (ОПИК).

В рамките на събитието, представители на „Инстал Инженеринг СВ” ООД ще представят пред заинтересованите страни страни основните цели на проекта, както и сведения относно напредъка по изпълнението на заложените дейности.

Считано от 27.02.2020 г. „Инстал Инженеринг СВ” ООД стартира изпълнението на договор за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-2.040-1381-C01 по процедура BG16RFOP002-2.040 „Подобряване на производствения капацитет в МСП“ на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020.

Проектът „Подобряване на производствения капацитет на „Инстал Инженеринг СВ” ООД” е със срок за изпълнение от 12 месеца, като краят му е на 27.02.2021 г. Одобреният бюджет на проекта възлиза на 1 678 330 лева, като размерът на безвъзмездната финансова помощ е 59,50%. Съответно, размерът на европейското съфинансиране на проекта възлиза на 848 815,40 лeвa (85%), а на националното съфинансиране – 149 790,95 лeвa.

Проектът на „Инстал Инженеринг СВ” ООД е насочен към постигане на следната основна цел – повишаване на производствения капацитет и засилване на експортния потенциал на предприятието, за да се подобрят конкурентоспособността и присъствието на компанията както на вътрешните, така на външните пазари.

За реализиране на проекта и основната цел са предвидени инвестиции в ДМА (доставка, монтаж, инсталиране, изпитване и въвеждане в експлоатация на машини), свързани с разширяване на капацитета на съществуващия стопански обект на предприятието в с. Браниполе. Към момента всички производствени машини са доставени, като предстоят завършването на инсталацията и пускането им в експлоатация.

Резултати от изпълнението на проекта ще бъдат:

• Подобрена конкурентоспособност и пазарно присъствие на кандидата;

• Подобрени производствени процеси за производство на продукт 1- Полиетиленови изолирани тръби; Продукт 2- Полипропиленови тръби; Продукт 3- Съединителни части от полиетилен;

• Намалени производствени разходи с мин 4%;

• Подобрено качество на предлаганите продукти;

• Разширен капацитет на съществуващия стопански обект на „Инстал Инженеринг СВ” ООД в с. Браниполе по отношение на основните продукти с 70%;

• Постигнато качество на вид продукти за устойчиво използване на минерални води, речни води, агресивни флуиди, като морски води и такива с висок температурен потенциал и средство за прилагане на „сини“ технологии, и други специфични резултати.

За да се присъедините към събитието е необходимо да копирате следния линк във Вашия браузър и да последвате инструкциите за инсталация:

Topic: Заключително информационно събитие на "Инстал Инженеринг СВ" ООД

Time: Feb 19, 2021 10:00 Sofia

https://zoom.us/j/99068708418?pwd=WTFlRDZaVGplMVVLVmJERmJtZ2l5UT09

Съобщение за видео-пресконференция

Очакваме Ви на 19.02.2021 г. от 10:00 часа на организираното от нас събитие, в рамките на което ще представим пред участниците обобщаваща информация за проекта ни, включително за заложените за изпълнение дейности и очаквани резултати.