Провеждане на информационен ден
18.09.2017
Провеждане на информационен ден
18.07.2018Проведено информационно събитие в "ИНСТАЛ ИНЖЕНЕРИНГ СВ" ООД


На 15.09.2017 г. от 10:30 часа в производствената база на "ИНСТАЛ ИНЖЕНЕРИНГ СВ" ООД на адрес село Браниполе, ПК 4109 се проведе информационен ден във връзка с изпълнението на договор за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-1.001-0405-C01 по проект "Внедряване на иновативен процес в "ИНСТАЛ ИНЖЕНЕРИНГ СВ" ООД, по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №BG16RFOP002-1.001 "Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията" по Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020 (ОПИК).

На събитието присъстваха представители на Областен информационен център - Пловдив. В рамките на провеждането на информационния ден представители на "ИНСТАЛ ИНЖЕНЕРИНГ СВ" ООД представиха пред посетителите основните цели на проекта, както и сведения относно напредъка по изпълнението на заложените дейности.

Към настоящия момент, предприятието е провело един брой процедура за определяне на изпълнител "Избор с публична покана" по реда на Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЗУСЕСИФ) и ПМС №160 от 01.07.2016 г. с предмет: Доставка и въвеждане в експлоатация на следното оборудване: Абсорбационна хладилна машина - 1 брой, Соларна колекторна инсталация - 1 брой, Топлинен акумулатор - 1 брой, Топлообменник - 1 брой, Фотоволтаична система за покривен монтаж - 1 брой и Технологична линия за производство на еднослойни и многослойни тръбопроводи - 1 брой. Впоследствие, бенефициентът е сключил договор за доставка BG16RFOP002-1.001-0405-C01/Su-01 с класирания на първо място изпълнител "АМЗ" ООД.

Одобренията бюджет на проекта възлиза на 1 819 460 лв., като размерът на безвъзмездната финансова помощ е 54,96% или 999 975,22 лв. Съответно, размерът на европейското съфинансиране на проекта възлиза на 849 978,94 лв., а на националното съфинансиране - 149 996,28 лв.