Провеждане на информационен ден
18.07.2018
Стартиране изпълнението на ДБФП № BG16RFOP002-3.004-0160-C01
05.12.2018Проведено информационно събитие в "ИНСТАЛ ИНЖЕНЕРИНГ СВ" ООД


На 23.07.2018 г. от 10:30 часа в производствената база на „Инстал Инженеринг СВ” ООД на адрес село Браниполе, ПК 4109 се проведе втори информационен ден във връзка с изпълнението на договор за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-1.001-0405-C01 по проект „Внедряване на иновативен процес в „Инстал Инженеринг СВ” ООД“, по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-1.001 „Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията” по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 (ОПИК).

На събитието присъстваха представители на Областен информационен център – Пловдив и служители на предприятието. В рамките на провеждането на информационния ден представители на „Инстал Инженеринг СВ” ООД представиха пред посетителите основните цели на проекта, както и сведения относно напредъка по изпълнението на заложените дейности.

Към настоящия момент, в предприятието бенефициент е доставено и въведено в експлоатация следното оборудване: Абсорбционна хладилна машина – 1 брой, Соларна колекторна инсталация – 1 брой, Топлинен акумулатор – 1 брой, Топлообменник – 1 брой, Фотоволтаична система за покривен монтаж – 1 брой, по договор за доставка BG16RFOP002-1.001-0405-C01/Su-01.

Одобреният бюджет на проекта възлиза на 1 819 460 лв., като размерът на безвъзмездната финансова помощ е 54,96% или 999 975,22 лв. Съответно, размерът на европейското съфинансиране на проекта възлиза на 849 978, 94 лв., а на националното съфинансиране - 149 996,28 лв.


Документ за сваляне