Провеждане на пресконференция
10.07.2019Проведена пресконференция в "ИНСТАЛ ИНЖЕНЕРИНГ СВ" ООД


На 18.07.2019 г. от 10:30 часа в производствената база на "ИНСТАЛ ИНЖЕНЕРИНГ СВ" ООД на адрес село Браниполе, ПК 4109, се проведе пресконференция във връзка с изпълнението на договор за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-3.004-0160-C01, по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-3.004 „Подкрепа за пилотни и демонстрационни инициативи за ефективно използване на ресурсите”, финансирана от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 (ОПИК).

На събитието присъстваха представители на бизнеса, които проявиха интерес към пилотните за България технологични решения, свързани с подобряване на ресурсната ефективност. В рамките на събитието, представители на "ИНСТАЛ ИНЖЕНЕРИНГ СВ" ООД запознаха посетителите с основните цели на проекта, както и презентираха двете технологични решения, които се внедряват по проекта:

• Технологично решение 1 - Производство на преизолирани фасонни части чрез технология на горещо огъване (ще бъде внедрено чрез закупуване на ДМА - Машина за горещо огъване – 1 бр.);

• Технологично решение 2 - Иновативна технология за преработка и влагане в производство на отпаден материал от полиетилен висока плътност (HDPE), стъклонапълнен полипропилен (PPR-GF) и полиуретан (PUR) - ще бъде внедрено чрез закупуване на 2 бр. ДМА - Линия за рециклиране на пластмасови тръби и Линия за гранулиране на полимери.

Към настоящия момент, предприятието е провело един брой процедура за определяне на изпълнител „Избор с публична покана“ по реда на Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЗУСЕСИФ) и ПМС №160 от 01.07.2016 г. с предмет: „Доставка и въвеждане в експлоатация на ДМА по следните обособени позиции:

- Обособена позиция 1: Машина за горещо огъване - 1бр.,

- Обособена позиция 2: Линия за рециклиране на пластмасови тръби - 1 бр., Линия за гранулиране на полимери - 1бр.“.

Впоследствие, бенефициентът е сключил договори за доставка с класираните на първо място изпълнители – за обособена позиция 1: „Черита” ООД, а за обособена позиция 2 - „АМЗ” ООД.

"ИНСТАЛ ИНЖЕНЕРИНГ СВ" ООД стартира изпълнението на своя договор за безвъзмездна финансова помощ на 03.12.2018. Проектът "Реализиране на пилотни и демонстрационни инициативи за ефективно използване на ресурсите в "ИНСТАЛ ИНЖЕНЕРИНГ СВ" ООД се финансира по Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020 (ОПИК) и срокът за неговото изпълнение е 18 месеца. Одобреният бюджет на проекта възлиза на 2 104 730 лева, от които 1 074 834,35 лева са европейско и 189 676,65 лева - национално съфинансиране.

Резюме пресконференция