Провеждане на видео-пресконференция
26.05.2020
Провеждане на видео-пресконференция по проект BG16RFOP002-2.040-1381-C01 „Подобряване на производствения капацитет на „Инстал Инженеринг СВ” ООД“
18.12.2020



Проведена видео-пресконференция в "ИНСТАЛ ИНЖЕНЕРИНГ СВ" ООД


На 28.05.2020 г. от 10:00 часа в производствената база на "ИНСТАЛ ИНЖЕНЕРИНГ СВ" ООД на адрес село Браниполе, ПК 4109 се проведе видео-пресконференция във връзка с изпълнението на договор за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-3.004-0160-C01 по проект „Реализиране на пилотни и демонстрационни инициативи за ефективно използване на ресурсите в „Инстал Инженеринг СВ” ООД“, по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-3.004 „Подкрепа за пилотни и демонстрационни инициативи за ефективно използване на ресурсите”, финансирана от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 (ОПИК).

В събитието се включиха няколко участника, които проявиха интерес към пилотните за България технологични решения, свързани с подобряване на ресурсната ефективност. В рамките на събитието, представител на „Инстал Инженеринг СВ” ООД запозна участниците с основните цели на проекта, както и презентира двете технологични решения, които са внедрени по проекта:

• Технологично решение 1 - Производство на преизолирани фасонни части чрез технология на горещо огъване (внедрено чрез закупуване на ДМА - Машина за горещо огъване – 1 бр.);

• Технологично решение 2 - Иновативна технология за преработка и влагане в производство на отпаден материал от полиетилен висока плътност (HDPE), стъклонапълнен полипропилен (PPR-GF) и полиуретан (PUR) - внедрено чрез закупуване на 2 бр. ДМА - Линия за рециклиране на пластмасови тръби и Линия за гранулиране на полимери.

„Инстал Инженеринг СВ” ООД стартира изпълнението на своя договор за безвъзмездна финансова помощ на 03.12.2018 г. Проектът е със срок на изпълнение 18 месеца. Стойността му е 2 104 730 лева, от които 1 074 834,35 лева са европейско и 189 676,65 лева - национално съфинансиране.

Съобщение за проведена видео-пресконференция