Провеждане на видео-пресконференция по проект BG16RFOP002-2.040-1381-C01 „Подобряване на производствения капацитет на „Инстал Инженеринг СВ” ООД“
18.12.2020
Стартиране изпълнението на ДБФП № BG16RFOP002-2.077-0821-C01
03.02.2021Проведена видео-пресконференция в "ИНСТАЛ ИНЖЕНЕРИНГ СВ" ООД по проект BG16RFOP002-2.040-1381-C01 "Подобряване на производствения капацитет на „Инстал Инженеринг СВ” ООД"


На 29.12.2020 г. от 10:00 часа "ИНСТАЛ ИНЖЕНЕРИНГ СВ" ООД проведе видео-пресконференция във връзка с изпълнението на договор за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-2.040-1381-C01 по проект „Подобряване на производствения капацитет на „Инстал Инженеринг СВ” ООД“, по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.040 „Подобряване на производствения капацитет в МСП”, финансирана от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 (ОПИК).

В рамките на събитието, представител на „Инстал Инженеринг СВ” ООД презентира пред заинтересованите страни страни основните цели на проекта, както и сведения относно напредъка по изпълнението на заложените дейности.

Към настоящия момент дружеството има сключени два договора за доставка на седем броя ДМА (доставка, монтаж, инсталиране, изпитване и въвеждане в експлоатация на машините, свързани с разширяване на капацитета на съществуващия стопански обект на предприятието в с. Браниполе). Чрез придобиването на новото оборудване ще се реализират целите на проекта, както и ще се постигнат следните резултати:

• Подобрена конкурентоспособност и пазарно присъствие на кандидата;

• Подобрени производствени процеси за производство на продукт 1- Полиетиленови изолирани тръби; Продукт 2- Полипропиленови тръби; Продукт 3- Съединителни части от полиетилен;

• Намалени производствени разходи с мин 4%;

• Подобрено качество на предлаганите продукти;

• Разширен капацитет на съществуващия стопански обект на „Инстал Инженеринг СВ” ООД в с. Браниполе по отношение на основните продукти с 70%;

• Постигнато качество на вид продукти за устойчиво използване на минерални води, речни води, агресивни флуиди, като морски води и такива с висок температурен потенциал и средство за прилагане на „сини“ технологии, и други специфични резултати.

Проектът „Подобряване на производствения капацитет на „Инстал Инженеринг СВ” ООД” е със срок за изпълнение от 12 месеца. Одобреният бюджет на проекта възлиза на 1 678 330 лева, като размерът на безвъзмездната финансова помощ е 59,50%. Съответно, размерът на европейското съфинансиране на проекта възлиза на 848 815,40 лeвa (85%), а на националното съфинансиране – 149 790,95 лeвa.

Съобщение за проведена видео-пресконференция