Информация за сключен договор
28.07.2017Откриване на процедура за избор на изпълнител


На 19.05.2017 г. е открита процедура за определяне на изпълнител "Избор с публична покана" по реда на ЗУСЕСИФ и ПМС 160/2016 г., с предмет "Доставка и въвеждане в експлоатация на следното оборудване:

  • Абсорбционна хладилна машина - 1 брой,
  • Соларна колекторна инсталация - 1 брой,
  • Топлинен акумулатор - 1 брой,
  • Топлообменник - 1 брой,
  • Фотоволтаична система за покривен монтаж - 1 брой и
  • Технологична линия за производство на еднослойни и многослойни тръпопроводи - 1 брой",

по проект "Внедряване на иновативен процес в "ИНСТАЛ ИНЖЕНЕРИНГ СВ" ООД", договор за безвъзмездна финансова помощ BG16RGOP002-1.001-0405-C01, финансиран по Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020, процедура BG16RGOP002-1.001 "Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията".