Откриване на процедура за избор на изпълнител
26.02.2019Откриване на процедура за избор на изпълнител


На 21.07.2020 г. е открита процедура за определяне на изпълнител "Избор с публична покана" по реда на ЗУСЕСИФ и ПМС 160/2016 г., с предмет "Доставка на ДМА" по следните обособени позиции:

Обособена позиция 1:

  • Машина за рязане на тръби (до ф655мм) – 1 бр.;
  • Машина за плазмена обработка на тръби – 1 бр.;
  • Машина за заваряване на сегментни фитинги до ф630 – 1 бр.

Обособена позиция 2:

  • Машина за коронарна обработка на тръби – 1 бр.;
  • Машина за рязане на тръби (от ф280 до ф1200) – 1 бр.;
  • Машина за челно заваряване на тръби – 1 бр.;
  • Машина за заваряване на сегментни фитинги от ф630 до ф1200 мм – 1 бр.

по договор за безвъзмездна помощ "№ BG16RFOP002-2.040-1381-C01", по процедура BG16RFOP002-2.040 „ Подобряване на производствения капацитет в МСП”, финансиран от Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020


Документация за кандидатстване:

Публична покана

Оферта

Техническа спецификация

Изисквания към офертите

Методика за оферта

Проект на договор

Декларация ЗУСЕСИФ / ПМС 160

Гаранция за добро изпълнение