Информация за сключен договор
28.07.2017Откриване на процедура за избор на изпълнител


На 26.02.2019 г. е открита процедура за определяне на изпълнител "Избор с публична покана" по реда на ЗУСЕСИФ и ПМС 160/2016 г., с предмет "Доставка и въвеждане в експлоатация на ДМА по следните обособени позиции:

  • Обособена позиция 1: Машина за горещо огъване - 1 брой,
  • Обособена позиция 2: Линия за рециклиране на пластмасови тръби - 1 брой;, Линия за гранулиране на полимери - 1 брой;

по проект "Реализиране на пилотни и демонстрационни инициативи за ефективно използване на ресурсите в „Инстал Инженеринг СВ” ООД", договор за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-3.004-0160-C01, финансиран по Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020, процедура BG16RFOP002-3.004 "Подкрепа за пилотни и демонстрационни инициативи за ефективно използване на ресурсите".


Документация за кандидатстване:

Техническа спецификация

Решение за откриване на процедура

Проект на договор

Декларация ЗУСЕСИФ / ПМС 160

Методика за оценка

Оферта

Изисквания към офертите

Публична покана

Гаранция за добро изпълнение