Специалисти обсъдиха темата за енергийната ефективност
01.03.2017
Инстал Инженеринг модернизира производството си и предлага водопроводи от нова генерация
27.09.2021
Ние от КИБ се стремим да бъдем пример за професионализъм


Камара на инсталаторите в България, е универсален правоприемник на Национален инсталационен съюз (НИС) и е национална браншова организация на лица и дружества, работещи в областта на отопление, вентилация, климатизация, хладилна техника, електротехника и автоматика, водоснабдяване и канализация, газификация, енергоспестяващи технологии, енергийна ефективност, възобновяеми енергийни източници и опазване на околната среда В КИБ членуват фирми и специалисти които извършват проектно-проучвателни работи, експертно-консултантски услуги, монтажно - инсталационни дейности, производство на съоръжения и апарати, търговска, посреднически дейности др. КИБ е създаден през април 1995 година като дружество с идеална цел с решение на Пловдивски окръжен съд 6257/1995 г. по фирмено дело 4067/95. КИБ е национална организация с централен офис в гр. Пловдив и регионални представителства в градовете: София, Бургас, Варна и Русе. Камара на инсталаторите в България води Професионален регистър на инсталатора, в който се вписват българските и чуждестранните физически и юридически лица изпълняващи инсталационна дейност на обекти в страната. Към Камарата функционира Център за професионално обучение, лицензиран от НАПОО.

Г-н Стоянов, КИБ наскоро чества 25 годишен юбилей. Как бихте обобщили дейността на камарата през годините?

Сякаш бе вчера денят 26 април 1995г, когато 22 колеги и приятели осъзнаха необходимостта от обединение на усилията за преодоляване на затрудненията, естествено възникнали пред всеки. Така, на чаша кафе в синдикалния дом на културата в Пловдив се подписа учредителния протокол за създаване на Инженерно Инсталационна Камара, а с Решение на Пловдивски Окръжен съд от 5 юли 1995 г. това става факт.

Всички тепърва се запознавахме със законите на пазарното стопанство, но притежавахме значителен професионален опит. Имахме сходни идеи за проектиране и реализиране на обектите.

През 25 годишния, може би достатъчен за някои и за други вероятно кратък период, сме се стремили да повлияем и да допринесем за налагане на благоприятни икономически условия в нашата страна, които да освободят предприемаческия дух на българина, да не обезсмислят неговите усилия или възпират благородния ентусиазъм за създаване на нещо ново, за прозрачна работа на администрацията, грижа за всеки, който иска да приеме риска да вложи пари и време в нова предприемаческа идея.

Как се промени бранша за последните 25 години?

Естествено всичко и всички се променяме. Мисля, че настъпи време на по-тясна специализация. Необходими са много познания и опит в инсталационния бранш за да могат да се решават високи технически изисквания. Нашият бранш е един от най-динамично променящите се в световен аспект и изисква непрекъснато усъвършенстване от участниците в него. Редицата експерименти в образователната система доведоха до понижаване нивото на техническото образование. Поради тези обстоятелства взехме решение за подготовка на кадри с усилията на камарата.

На 14 декември 2005г. получихме лиценз за обучение чрез собствения ни учебен център. С този Център за професионално обучение създадохме условия за придобиване, повишаване, разширяване и актуализиране на професионалните компетенции на специалистите от инсталационния бранш, както и за оценка и съответствие с международно утвърдените норми и критерии на атестация. Всичко това би било немислимо без безрезервната помощ на нашите преподаватели, професорите от висшите учебни заведения – Университет за хранителни технологии, Пловдив и Технически университет, София.

По време на 14 годишното ни членство в най-голямата международна организация, GCP-EUROPE с над двеста хиляди членове, фирми и браншови организации от целия свят, чиято сфера на дейност са сградни инсталации, енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници, с които съвместно организирахме международна конференция в София ни помогна да сверяваме часовниците със света. В официално писмо до МИЕ те недвусмислено обявиха, че КИБ е организацията, която те припознават като официално представляващата инсталаторите в България. Със съдействието на юристите от GCP- EUROPE изготвихме правилник и критерии за създаване е водене на доброволен „Професионален регистър на инсталатора”, в който се вписват българските и чуждестранните физически и юридически лица изпълняващи инсталационна дейност на обекти в страната и чужбина. Смея да твърдя че липса на законова уредба за бранша е напълно непонятен за партньорите ни от ЕС.

По случай юбилея на КИБ, Ви бе връчена грамота и плакат от БТПП. Какво Ви мотивира да продължавате напред? Върху какво акцентирате в дейността си, за да бъдете в полза на колегите?

Празнуването на четвърт вековен юбилей е моментът, в който се правят анализи и равносметка. Време, когато се разделяш с невинните младежки години и с натрупаните опит и познания навлизаш във възрастта на големите и сериозни предизвикателства.

Амбицията на КИБ винаги е била да бъдем коректив за качество, лоялна конкуренция, екипност и взаимопомощ в осъществяване на професионалната ни дейност, високи компетенции, в синхрон със световните тенденции. На тази амбиция е подчинена и цялостната ни дейност – организиране на конференции, семинари и курсове, самостоятелно или съвместно с партньори – български и чуждестранни; осъществяване на презентации за представяне на продуктова гама и новости в технологиите на производство; делегации от членове на Камарата за посещения на специализирани международни изложения; участие в проекти по различни европейски програми.

За в бъдеще нашите усилия ще бъдат насочени към приемане на Закон за браншовите организации. Ние смятаме, че създаването и водене на професионални регистри от браншовите организации е верният път за пресичане на нелоялната конкуренция, сивата икономика и поддържане на високо ниво на осведоменост и квалифицираност на кадрите.

Ще продължим да разработваме и предоставяме на държавните и общински органи предложения, анализи, експертизи, препоръки и предложения по действащи нормативни актове, които се отнасят до развитието на инсталационния бранш, сътрудничейки си със сродни организации в страната и в чужбина.

Бихте ли споделили очаквания за развитие на бранша?

В условията на изключително затруднената икономическа обстановка, в която сме поставени всички български предприятия поради епидемичната криза вследствие разпространението на новия коронавирус COVID-19, много български МСП остават на ръба на оцеляването, полагайки неимоверни усилия да запазят своя бизнес и работните места на своите служители. Всички подхождаме с нужното разбиране, спазвайки всички наложени ограничителни мерки и спазвайки наложените рестрикции в стремежа си да осигурим здравето и безопасността на служителите си, като в същото време се търси начин да продължим да съществуваме и икономически.

Има няколко проблема, които оказаха влияние. Например, за да могат фирмите да получат категория и да работят по-големи обществени поръчки, трябва да са вписани в регистъра на Строителната камара, за което плащат определени суми. И за да можеш да изпълниш някакви изисквания, трябва да отговаряш на условия, които невинаги са подходящи за нашите членове. Правилата се определят без да се отчете факта, че ние се занимаваме с инсталации. Има един екшън план за браншовите организации, който трябваше да бъде готов преди години. Според него на бранша трябва да се прехвърли отговорността за дейностите, които се изпълняват и са типични за него. Но поради една или друга причина досега това не беше изпълненo. И затова ние все още изпитваме ударите на тези недоразумения. Трябва да се има предвид, че един обект, освен външна фасада, означава и много технологични инсталации вътре, качествено изпълнени. Дори за промишлениите обекти, сградата е само обвивка и стойността и е в пъти по-ниска от тази на технологичния процес. Въпреки това крещящо противоречие водещи са строителните фирми. И нашите фирми се явяват подизпълнители на подизпълнители. Говорим за малките фирми, защото има и по-мощни, които могат да се борят по някакъв начин. И затова взехме решение ние да водим регистър, който трябва да бъде записан и в закон. Досега от нито едно правителство, което е било на власт, не сме получили помощ. Ние разполагаме с доста специалисти. Имаме членове проектанти, инсталатори, производители и доставчици на машини, съоръжения и всички видове дейности, които се изпълняват в обема на инсталаторската дейност. И тъй като сега правителството трябва да прави специализирани екипи в различни насоки, ние поехме ангажимента да им предоставим от нашата квота такива специалисти, каквито им трябват. Сега се борим за нормализиране състоянието на бранша.