Откриване на процедура
19.05.2017
Откриване на процедура за избор на изпълнител
26.02.2019Информация за сключен договор по проект BG16RGOP002-1.001-0405-C01


На основание ЗУСЕСИФ и ПМС № 160 от 01.07.2016 г., "Инстал Инженеринг СВ" ООД със седалище в гр. Пловдив и адрес на управление: район Централен, ул. "Дякон Иларион" № 5, адрес за кореспонденция: България, обл. Пловдив, общ. Родопи, с. Браниполе, производствена база на "ИНСТАЛ ИНЖЕНЕРИНГ СВ" ООД, тел: 0898 606 086, факс: 032 518 274, интернет адрес: www.installpipe.com, лице за контакт във връзка с проведената процедура: Самуил Стефанов Наумов на длъжност Ръководител проект в "ИНСТАЛ ИНЖЕНЕРИНГ СВ" ООД, тел: 0894 654 582, в качеството си на бенефициент по Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RGOP002-1.001-0405-C01 съм провел процедура за определяне на изпълнител - Избор с публична покана с обект "Доставка и въвеждане в експлоатация на следното оборудване: Абсорбционна хладилна машина - 1 брой, Соларна колекторна инсталация - 1 брой, Топлинен акумулатор - 1 брой, Топлообменник - 1 брой, Фотоволтаична система за покривен монтаж - 1 брой и Технологична за производство на еднослойни и многослойни тръбопроводи - 1 брой"

С протокол от дейността на оценители, назначени със Заповед/Решение № 1/19.05.2017 г., за разглеждане, оценка и класиране на получените оферти е определен за изпълнител следния кандидат: "АМЗ" ООД - гр. София, бул. "Цар Борис III" № 136Б, ет.1