Проведена заключителна видео-пресконференция по проект BG16RFOP002-2.040-1381-C01 „Подобряване на производствения капацитет на „Инстал Инженеринг СВ” ООД“
19.02.2021
Стартиране изпълнението на ДБФП № BG-RRP-3.006-0460-C01
14.11.2023

Изпълнение на ДБФП BG16RFOP002-6.002-0158-C01


Считано от 21.09.2022 г. „Инстал Инженеринг СВ” ООД стартира изпълнението на договор за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-6.002-0158-C01 по процедура BG16RFOP002-6.002.

Проектът „Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност“ се финансира по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 (ОПИК) и срокът за неговото изпълнение е 10 месеца. Одобреният бюджет на проекта възлиза на 271 281 лева, като размерът на безвъзмездната финансова помощ е 50%. Съответно, размерът на европейското финансиране от Европейския фонд за регионално развитие по линия на REACT-EU възлиза на 135 640,50 лeвa.

Целта на проекта на „Инстал Инженеринг СВ” ООД е свързана с постигане на основната цел на процедура BG16RFOP002-6.002 „Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност“: предоставяне на фокусирана подкрепа на българските малки и средни предприятия за възстановяване от икономическите последици от разпространението на пандемията COVID-19 чрез подобряване на енергийната им ефективност.