Проведено информационно събитие
25.07.2018

Изпълнение на ДБФП BG16RFOP002-3.004-0160-C01


Считано от 03.12.2018 г. „Инстал Инженеринг СВ” ООД стартира изпълнението на договор за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-3.004-0160-C01 по процедура BG16RFOP002-3.004 „Подкрепа за демонстрационни и пилотни инициативи за ефективно използване на ресурсите“ на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020.

Наименование на проекта: „Реализиране на пилотни и демонстрационни инициативи за ефективно използване на ресурсите в „Инстал Инженеринг СВ” ООД“

Срок за изпълнение: 18 месеца

Проект „Реализиране на пилотни и демонстрационни инициативи за ефективно използване на ресурсите в „Инстал Инженеринг СВ” ООД“ се финансира от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Одобреният бюджет на проекта възлиза на 2 104 730,00 лева, като размерът на безвъзмездната финансова помощ е 60,08% (1 264 511,00 лeвa). Съответно, размерът на европейското съфинансиране на проекта възлиза на 1 074 834,35 лeвa, а на националното съфинансиране - 189 676,65 лeвa.

Проектното предложение е насочено към постигане на следната цел: повишаване на ресурсната ефективност на основната дейност на „Инстал Инженеринг СВ” ООД чрез прилагане на нови, пилотни за България технологични решения и методи, представляващи производствена иновация с потенциал за мултиплициране на резултатите. Проектът, освен това, има и основен предмет за осъществяване на първоначални инвестиции в материални активи, свързани с разширяване на капацитета на стопанския обект на бенефициента в с. Браниполе.

Очакваните резултати от изпълнението на проекта включват: внедряването на две нови, пилотни за България технологични решения и методи, представляващи производствена иновация, чрез закупуване на 3 броя ДМА, повишено ниво на ресурсната ефективност на основната дейност на „Инстал Инженеринг СВ” ООД, вкл. повишена ефективност на производствените разходи, намалено количество използвани суровини при производството на единица продукция, по-високо ефективно управление на отпадъците, намалено количество на използваните ОХВ, специфични отпадъци, намалено количество емисии в атмосферата, разширен производствен капацитет на стопанския обект, повишена информираност и създадена основа за мултиплициране на резултатите.

Начало на проекта (дата на стартиране): 03.12.2018 г.

Край на проекта (дата на приключване): 03.06.2020 г.