Проведена пресконференция
19.07.2019
Провеждане на видео-пресконференция
26.05.2020

Изпълнение на ДБФП BG16RFOP002-2.040-1381-C01


Считано от 27.02.2020 г. „Инстал Инженеринг СВ” ООД стартира изпълнението на договор за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-2.040-1381-C01 по процедура BG16RFOP002-2.040 „Подобряване на производствения капацитет в МСП“ на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020.

Наименование на проекта: „Подобряване на производствения капацитет на „Инстал Инженеринг СВ” ООД“

Срок за изпълнение: 12 месеца

Проектът „Подобряване на производствения капацитет на „Инстал Инженеринг СВ” ООД” ще се изпълнява 12 месеца. Одобреният бюджет на проекта възлиза на 1 678 330 лева, като размерът на безвъзмездната финансова помощ е 59,50%. Съответно, размерът на европейското съфинансиране на проекта възлиза на 848 815,40 лeвa (85%), а на националното съфинансиране – 149 790,95 лeвa.

Проектът на „Инстал Инженеринг СВ” ООД е насочен към постигане на следната основна цел – повишаване на производствения капацитет и засилване на експортния потенциал на предприятието, за да се подобрят конкурентоспособността и присъствието на компанията както на вътрешните, така на външните пазари.

За реализиране на проекта и основната цел са предвидени инвестиции в ДМА (доставка, монтаж, инсталиране, изпитване и въвеждане в експлоатация на машини), свързани с разширяване на капацитета на съществуващия стопански обект на предприятието в с. Браниполе. Резултати от изпълнението на проекта ще бъдат:

• Подобрена конкурентоспособност и пазарно присъствие на кандидата;

• Подобрени производствени процеси за производство на продукт 1- Полиетиленови изолирани тръби; Продукт 2- Полипропиленови тръби; Продукт 3- Съединителни части от полиетилен;

• Намалени производствени разходи с мин 4%;

• Подобрено качество на предлаганите продукти;

• Разширен капацитет на съществуващия стопански обект на „Инстал Инженеринг СВ” ООД в с. Браниполе по отношение на основните продукти с 70%;

• Постигнато качество на вид продукти за устойчиво използване на минерални води, речни води, агресивни флуиди, като морски води и такива с висок температурен потенциал и средство за прилагане на „сини“ технологии, и други специфични резултати.

Начало на проекта (дата на стартиране): 27.02.2020 г.

Край на проекта (дата на приключване): 27.02.2021 г.